زمین

  • فارس ، مرودشت ، فیروزی
زمین
قیمت : ۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

توله ۷ماه

  • خراسان رضوی ، تربت جام ، نصراباد جام
توله ۷ماه
2
قیمت : ۵۰۰۰۰۰۰ تومان

موتور

  • تهران ، قرچک
موتور
قیمت : ۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان